fbpx
Aanbieding!

Personality Indicator

Unleash Your Potential with the Personality Indicator! Discover strengths, improve weaknesses, and grow personally. Gain insights, set goals, and build better relationships. Invest in your growth and unlock a fulfilling future!

Oorspronkelijke prijs was: €59.00.Huidige prijs is: €39.00.

Meer informatie

Introducing the Personality Indicator: Unlock Your True Potential

Are you someone who is passionate about personal growth and eager to uncover your hidden talents? Do you yearn for a deeper understanding of yourself, your strengths, and areas for development? Look no further! The Personality Indicator is here to guide you on your transformative journey.

Based on the renowned Bridge Personality test, our innovative online platform provides you with valuable insights into your unique personality traits. By taking our comprehensive assessment, you will gain a wealth of knowledge about yourself and embark on a path towards self-improvement. Here are the benefits that await you:

 1. Discover Your Strengths: The Personality Indicator empowers you to recognize and embrace your innate strengths. Uncover your natural talents, aptitudes, and abilities that set you apart. By understanding your strengths, you can leverage them to excel in various areas of your life, whether it’s your career, relationships, or personal pursuits.
 2. Identify Areas for Development: We all have areas where we can grow and improve. The Personality Indicator pinpoints these areas with precision, offering you invaluable guidance on where to focus your efforts. By acknowledging your growth areas, you can proactively work towards self-improvement, enhancing your skills and expanding your horizons.
 3. Enhance Self-Awareness: Self-awareness is the cornerstone of personal growth. By delving into the depths of your personality through our assessment, you’ll gain profound insights into your behavioral patterns, motivations, and reactions. Armed with this self-awareness, you can make more informed decisions, navigate challenges with greater ease, and forge deeper connections with others.
 4. Foster Meaningful Relationships: Understanding your own personality traits goes hand in hand with understanding others. The Personality Indicator equips you with a newfound comprehension of different personality types and their preferences. This knowledge will enable you to build stronger, more harmonious relationships, both personally and professionally.
 5. Set Clear Goals: With the Personality Indicator, you’ll be able to set precise and realistic goals tailored to your unique personality. By aligning your aspirations with your natural inclinations, you can create a roadmap for success that feels authentic and fulfilling. Our platform offers personalized guidance to help you set achievable targets and track your progress along the way.
 6. Boost Confidence and Self-Esteem: Unlocking your true potential and embracing your strengths instills a deep sense of confidence and self-worth. As you witness your growth and development, your self-esteem will soar. The Personality Indicator acts as a catalyst for personal empowerment, helping you step into your greatness with unwavering self-assurance.
 7. Cultivate Well-Being: Personal growth extends beyond external achievements. The Personality Indicator places a strong emphasis on holistic well-being, encouraging you to prioritize self-care, emotional intelligence, and mindfulness. By nurturing your mental, emotional, and physical health, you’ll create a solid foundation for sustainable personal growth and fulfillment.

Investing in your personal growth is a decision that will yield lifelong rewards. With the Personality Indicator, you have a powerful tool at your fingertips to unlock your true potential. Don’t wait any longer—join us today and embark on a transformative journey of self-discovery, empowerment, and growth. Your best self awaits!

What happens after making the test?

Once someone has completed the Indicator, a report with personalized advice from our psychologists/coaches will be available within 24 hours.

How does it work?

 1. Purchase one or more Indicator tests here.
 2. Available in English, Dutch, German, French and Spanish (test and report).
 3. After receiving your name and email, we will send you the personal login details.
 4. Take the online test at your own pace.
 5. Receive an online report including personalized advice from one of our coaches.

What are you waiting for?

Bewezen methode

Alle onze persoonlijkheidstesten zijn ontstaan uit een combinatie van verschillende wetenschappelijk bewezen theorieën. Door deze te combineren krijg je een extra betrouwbaar resultaat.

Professionele coaching

Wij werken uitsluitend samen met professionele coaches vanuit verschillende invalshoeken. Aan de hand van je intake koppelen we je altijd aan een coach die aansluit bij jouw wensen.

Uitslag binnen 72 uur

Heb je het intakeformulier ingevuld en de test afgerond? Dan ontvang je binnen 72 uur een uitgebreide rapportage met je testuitslag én een persoonlijk advies van één van onze coaches.

Samen verder komen...

Hoe werkt het?

Heb je nog vragen over onze diensten en staat je antwoord er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op. Eén van onze consultants helpt je graag verder.

Onze loopbaantest is geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar, dit betekent dat je deze test ook kunt gebruiken om de juiste profielkeuze te maken op de middelbare school. Bij deze test kun je een keuze maken tussen mbo of hbo/wo niveau.

Onze persoonlijkheidstest is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar. De inhoud van deze test is met name gericht op jouw voorkeuren op de werkvloer, dus enige werkervaring is aan te raden.

Onze capaciteitentest is geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar. Je kunt hierbij de keuze maken tussen mbo of hbo/wo niveau.

Voor de persoonlijkheids- en loopbaantest kun je op ongeveer 40 minuten per test rekenen. Het is belangrijk dat je rustig voor de test gaat zitten en de tijd neemt die je nodig hebt om de best passende antwoorden te geven. Maak deze testen dus nooit onder tijdsdruk.

De capaciteitentest bestaat uit drie onderdelen, elk onderdeel duurt 18 minuten.

Al onze testen zijn gebaseerd op een combinatie van verschillende wetenschappelijke theorieën. Daarnaast is het niet mogelijk om de test ‘sturend’ in te vullen, omdat er op verschillende manieren gemeten wordt. Je kunt er dus vanuit gaan dat je altijd een betrouwbaar resultaat krijgt.

Aan de hand van jouw intake formulier maken we een zo goed mogelijke keuze voor een coach of psycholoog die aansluit bij wat jij nodig hebt. Voor het traject start ontvang je van ons per mail een coachvoorstel. Het traject start altijd pas als jij akkoord bent met dit voorstel. Heb je na de eerste coachsessie toch het idee dat jullie geen goede match zijn? Dan kun je voor de rest van het traject vragen om een andere coach.