Algemene voorwaarden Profectus Instituut

Artikel 1 – Definities 

 1. Profectus Instituut, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 82047332, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 5. Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.
 6. Coaching:individuele begeleiding

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens opdrachtnemer.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door een bestelling in via www.profectus-instituut.nl of door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.2 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het testen, training- of opleidingsprogramma of coachingstraject tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de testen, training/opleiding of coachingstraject voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 3. bij onvoldoende aanmeldingen een test, training/opleiding of coachingtraject af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 4. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er oor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Overeenkomst op afstand

Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een test, training/opleiding of coachingtraject via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

5.2 Training/opleiding door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 2. Bij annulering van de training/opleiding < 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de training/opleiding > 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. In beide gevallen zullen de literatuurkosten volledig worden doorberekend.
 3. Doorboeking >2 weken voor aanvang van de training/opleiding is eenmaal kosteloos, daarna 100% van de kosten.
 4. Bij doorboeking <2 weken voor aanvang van de training/opleiding, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 5. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/opleiding is mogelijk mits het persoonlijk doelstellend gesprek nog voor aanvang van het eerste trainingsblok kan plaatsvinden. Er wordt € 175,- administratiekosten in rekening gebracht.
 6. Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, is verzetten van dit gesprek alleen mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok.
 7. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

5.3 Coaching

 1. Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

Artikel 7: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.profectus-instituut.nl.

Artikel 8: Betaling

8.1 De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Indien de opdracht niet via de website tot stand komt, brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur korter dan 30 dagen voorafgaand aan de training/opleiding, opdrachten en onderzoek door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzonden, dient de Opdrachtgever terstond voor betaling zorg te dragen, in ieder geval voorafgaand aan de (eerste) datum waarop de training/opleiding, opdrachten en onderzoek plaatsvindt. Bij geen, onvolledige of te late betaling kan Opdrachtnemer Opdrachtgever de toegang tot de training/opleiding weigeren. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt eveneens dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

8.2 Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10: Auteursrecht

10.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

10.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

11.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

11.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344, – excl. BTW.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 • Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
 • Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

12.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden.

12.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van testen, training, opleiding, advisering, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

12.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer / Opdrachtgever worden verkregen, worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

12.4 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 2 omschreven doel.

12.5 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

12.6 Inzage, correctie en verwijdering

Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

12.7 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

12.8 Het gehele privacy statement kunt u vinden op: www.profectus-instituut.nl.

Artikel 13: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 • Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt tenzij:
 • Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 • De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

13.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

13.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Artikel 14: Doorgifte gegevens naar een derde land

Ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever / Deelnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens opslaan in of doorgeven aan landen die geen waarborgen bieden voor een passend beschermingsniveau als bedoeld in artikel 77 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtnemer maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van een modelcontract als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, of waarborgt dat wordt voldaan aan één van de andere in artikel 77 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde uitzonderingsbepalingen.

Artikel 15: Geheimhouding

Alle Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Artikel 17: Algemeen

17.1 Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op Opdrachten die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd via www.profectus-instituut.nl;

17.2 Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande Leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;

17.3 De toepasselijkheid van de (aanvullende) leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval (ook) voort uit de acceptatie daarvan door de (potentiële) Opdrachtgever welke (telkens) door het aanvinken van die voorwaarden dient plaats te vinden alvorens de (potentiële) Opdrachtgever toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

Artikel 18: Begripsbepalingen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden voor het online-aanbod de volgende begrippen:

Leerplatform www-profectus-instituut.nl: de internetapplicatie van Opdrachtnemer via welke een Opdrachtgever op door Opdrachtnemer gedefinieerde voorwaarden (voorlopig) toegang krijgt/heeft tot het online-aanbod van Opdrachtnemer voor zover daartoe tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst is gesloten;

Coach: de door Opdrachtnemer aangestelde en toegeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen;

Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) Opdrachtgever zijnde, die via online-toepassingen een Online-leertraject bij Opdrachtnemer volgt of daarvoor heeft ingeschreven;

Online leertraject: de via een Online-toepassing uit het Online-aanbod van Opdrachtnemer door een Online deelnemer geselecteerde cursus of training;

Inschrijving: de schriftelijke of digitale aanmelding van een Opdrachtgever gericht aan Opdrachtnemer, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een Online leertraject of -training, krachtens welke Opdrachtgever voorlopige toegang krijgt tot het Leerplatform www.profectus-instituut.nl.

Artikel 19: Annuleringsregeling

Voor het Online-aanbod de volgende annuleringsregeling:

 • Door Inschrijving komt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst tot stand met betrekking tot een (of meer) Online leertraject(en);
 • De overeenkomst komt tot stand onder de door beide partijen in te roepen start van het online leertraject.
 • Tot en met de start van het online leertraject kan annulering van de Inschrijving door Opdrachtgever kosteloos plaatsvinden;
 • Indien de Opdrachtnemer alvorens te starten met het online leertraject de overeenkomst niet wenst voort te zetten zendt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever een e-mail waarin deze beslissing, welke geacht wordt een beroep in te houden op voormelde ontbindende voorwaarde, aan Opdrachtgever wordt bevestigd.

Artikel 20: Overige bepalingen

20.1 De door Opdrachtnemer bij Inschrijving aan Opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform www.profectus-instituut.nl aan de Online deelnemer en/of de Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald;

20.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of het leerplatform www.profectus-instituut.nl en/of het Online-leertraject en/of de website van Opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform www.profectus-instituut.nl aan Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor Opdrachtnemer opkomende schade.

20.3 Indien en voor zover een Online leertraject of module bestaat uit meerdere door Opdrachtnemer via Leerplatform www.profectus-instituut.nl aan te leveren cursus- of trainingsonderdelen zullen deze geacht worden aan Opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door Opdrachtnemer langs digitale weg aan Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van Opdrachtnemer vormt daartoe dwingend bewijs. Aankondigingen van Opdrachtnemer omtrent de voorgenomen levering daarvan worden geacht slechts streeftermijnen in te houden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet behalen van die termijnen.